Vedtægter på generalforsamling 7.3. 2018 og bekræftet på efterfølgende. ekstraordinær generalforsamling 14.3. 2018.

Vedtægter for Odder Kunst forening & samling

§ 1
Foreningens navn er Odder Kunst forening & samling. Foreningens hjemsted er Odder Kommune

§ 2
Foreningens formål er at virke for en stærk og relevant kunstscene på Odderegnen. Det sker ved at arbejde for at give publikum adgang til kunstoplevelser af høj kvalitet. Til det formål søger foreningen samarbejde med kunstnere fra hele landet og gerne udlandet og præsenterer dem gennem udstillinger, ekskursioner eller på anden måde.
Samtidig søger foreningen at skabe stærke relationer til Odderegnens kunstnere og at samarbejde med dem om udstillinger m.m. med det formål at eksponere den lokale kunstscene.
Foreningen har også funktion som lokal kunstsamling med det formål at erhverve/samle værker af kunstnere med relation til Odderegnen og tage ansvar for værkernes bevaring såvel som at præsentere dem for offentligheden. Foreningen arbejder for at danne en permanent samling, der præsenteres på et fast udstillingssted. Ingen genstande fra samlingen må udskilles.

§ 3
Enhver, der kan tilslutte sig ovenstående formål, kan optages som medlem. Virksomheder kan ligeledes optages som medlemmer. Hver virksomhed repræsenterer 2 stemmer ved generalforsamlingen.

§ 4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der holdes i Odder hvert år i marts. Der føres protokol over foreningens aktiviteter.

§ 5
Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende punkter:

A. Valg af dirigent.

B. Bestyrelsens aktivitetsberetning fra det forgangne år.

C. Drøftelse af bestyrelsens planer for det kommende år.

D. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

E. Fastsættelse af kontingent.

F. Behandling af indkomne forslag.

G. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

H. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

I. Eventuelt.

§ 6
Bestyrelsen indkalder skriftligt pr. post eller mail til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal være afsluttet hvert år inden 1.februar og revideret senest den 20. februar. Regnskabet underskrives af kasserer, formand og revisorer.

§ 8
Foreningens kapital tilvejebringes ved medlemskontingent, donationer, arv, fondsmidler, tilskud fra staten, regionen og Odder Kommune. Samlingens værker søges tilvejebragt via køb eller donationer, der efter bestyrelsens skøn kan indgå i samlingen. Bestyrelsen opkræver et udstillingsgebyr svarende til personkontingentet hos udstillere, der er bosat i Odder Kommune men ikke er medlem af Odder Kunst forening & samling.

§ 9
Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, der vælges/udpeges på følgende måde: Generalforsamlingen vælger 5 personer for 2 år blandt foreningens medlemmer. Ved første ordinære generalforsamling er 3 medlemmer på valg efter lodtrækning. 2 medlemmer vælges for 2 år af og blandt kunstnere med BKF-lignende kvalifikationer, bosiddende i Odder Kommune. 1 medlem, der udpeges af Odder byråd for en byrådsperiode. 1 medlem, der udpeges af Odder Museum for en byrådsperiode. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer til revision af årsregnskab samt 1 revisorsuppleant.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær m.m. og fastlægger selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§ 11
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som har betalt kontingent for afholdelsesåret/foreningsåret samt repræsentanter med virksomhedsmedlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 13
Bestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg til at varetage foreningens formål. Udvalgene består af et antal personer, hvoraf mindst en skal være medlem af bestyrelsen.

§ 14
Æresmedlemmer kan udnævnes efter indstilling fra bestyrelsen til livslangt, kontingentfrit medlemskab med medlemsrettigheder.

§ 15
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af et bestyrelsesflertal eller når 25 medlemmer skriftligt anmoder herom. Bestyrelsen arrangerer generalforsamlingen senest 3 uger efter anmodningen.

§ 16
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, indenfor 14 dage med 2/3 af de fremmødte medlemmers tilslutning.

§ 17
I tilfælde af foreningens opløsning nedsættes et udvalg, der tager stilling til eventuelle likvide midlers anvendelse til kunstneriske formål i Odder Kommune
Kunstsamlingen overgår til Odder Kommune eller til anerkendte museer. Foreningen kan kun opløses efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødte medlemmers tilslutning

Således vedtaget på generalforsamling 7.3. 2018 og bekræftet
på efterfølgende. ekstraordinær generalforsamling 14.3. 2018.

Hans Jegindø & Jørgen Søes Hejlsvig
dirigent & formand

Æresmedlemmer:
Jon Bahl, Gerda Jørgensen og Hans Jegindø

Vedtøgter som pdf-fil: